प्रायोजकः - ओ.एन.जी.सी. - सी.एस.आर

कोविदः
पाठ: समासः विशेषविषयाः सुभाषितानि काव्यकथा श्लोकेषु अन्वयक्रमः संस्कृतसाहित्यपरिचयः संस्कृतग्रन्थकारपरिचयः
समासपरिचयः तद्धितान्ताः १ सुभाषितानि
सुभाषितानि
कुमारसम्भवम् १ अन्वयक्रमः नाटकम् वाल्मीकिः
नञ् समासः तद्धितान्ताः २ सुभाषितानि कुमारसम्भवम् २ अन्वयक्रमः गद्यकाव्यम् व्याकरणशास्त्रज्ञाः
कर्मधारयः समासः तद्धितान्ताः ३ सुभाषितानि कुमारसम्भवम् ३ अन्वयक्रमः इतिहासः ज्योतिशास्त्रज्ञाः
द्विगुसमासः
द्वन्द्वसमासः
णिजन्ताः सुभाषितानि कुमारसम्भवम् ४ अन्वयक्रमः संस्कृतकवयित्र्यः कवयित्र्यः
बहुव्रीहिसमासः
बहुव्रीहिसमासः
सन्प्रत्ययः सुभाषितानि कुमारसम्भवम् ५ अन्वयक्रमः चम्पूग्रन्थाः चम्पूकाराः
अव्ययीभावसमासः
सर्वसमासनियमाः
अलङ्काराः १ सुभाषितानि नैषधीयचरितम् १ अन्वयक्रमः भारतीयदर्शनानि सूत्रकाराः
समासविषयज्ञानम् १ अलङ्काराः २ सुभाषितानि नैषधीयचरितम् २ अन्वयक्रमः खण्ड-दूतकाव्यानि कालिदास-भारवि-माघ-श्रीहर्षः
समासविषयज्ञानम् २ छन्दः १ सुभाषितानि नैषधीयचरितम् ३ अन्वयक्रमः नीति-स्तोत्रकाव्यानि कथाकाराः
समासविषयज्ञानम् ३ छन्दः २ सुभाषितानि नैषधीयचरितम् ४ अन्वयक्रमः संस्कृतकोष-साहित्यम् नाटककाराः
१० समासविषयज्ञानम् ४ णत्वम् सुभाषितानि नैषधीयचरितम् ५ अन्वयक्रमः आधुनिकं संस्कृतसाहित्यम् लौकिकन्यायः-१०